Events Slide.

Events Slider Layout 01

Events Slider Layout 02

Events Slider Layout 03

Buy ALONE on purchase theme